បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Perricone MD Super Berry with Acai Dietary Supplement Powder

Benefits: Helps combat the signs of premature aging Promotes both cardiovascular and digestive tract health Amino acids help sustain healthy muscles Aids in the absorption of Omega-3 fish oil

$93.75 មានតែ $90.94 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$65.62
$93.75
51 - 100
$60.94
$93.75
101 - 300
$56.25
$93.75
301 - 500
$51.56
$93.75
លេខកូដផលិតផល: LBN00435

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Super Berry with Acai delivers a powerful dose of antioxidants to protect against free radical damage. This Dietary Supplement Powder is derived from a combination of berries including raspberry, blueberry and Dr. Perricone's #1 recommended super food: Acai. Acai is packed with essential amino and fatty acids - making this formula a healthy part of a daily regimen. This formula also aids in the absorption of Omega-3 fish oil, which helps make cell membranes more supple, which in turn optimizes cellular function and health.

  Benefits:

  • Helps combat the signs of premature aging
  • Promotes both cardiovascular and digestive tract health
  • Amino acids help sustain healthy muscles
  • Aids in the absorption of Omega-3 fish oil
 • Product Details
  Brand:
  Perricone MD
  Directions:

  Mix one packet with water and drink. Use once a day.

  Ingredients:

  Acai Fruit Extract, Raspberry Fruit Extract, Grape Skin Extract, Goji Berry Extract, Bilberry Fruit Extract, Blueberry Fruit Extract, Elderberry Fruit Extract, Pomegranate Fruit Extract, Cherry Fruit Extract, Blackberry Fruit Extract And Cranberry Fruit Extract

  Volume:
  30 packets. Net wt. 4.76 oz/135g