បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Phyto Phytophanere Dietary Supplement for Hair Nails and Skin 120 Caplets

Benefits: Wheat Germ Oil provides antioxidant protection. Borage Seed Oil increases shine. Promotes healthy hair and nail growth. Carrot Oil helps to boost skin radiance.

$75.00 មានតែ $72.75 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$52.50
$75.00
51 - 100
$48.75
$75.00
101 - 300
$45.00
$75.00
301 - 500
$41.25
$75.00
លេខកូដផលិតផល: LBN00429

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  A dietary supplement comprised of natural elements, each daily dose provides all the nourishing vitamins, essential fatty acids and antioxidants needed to promote healthy hair growth, strengthen nails, illuminate skin and fortify lashes. Hair regains its density and shine.

  Benefits:

  • Wheat Germ Oil provides antioxidant protection.
  • Borage Seed Oil increases shine.
  • Promotes healthy hair and nail growth.
  • Carrot Oil helps to boost skin radiance.

  **Runner Up! Best Haircare Brand 2017 as voted for by SkinStore customers.**

 • Product Details
  Brand:
  Phyto
  Directions:

  Take 2 caplets in the morning. For optimal results, it is advised that a treatment be followed for 4 months.

  Ingredients:

  Huile De Germes De Blé (Vitamine E) / Wheat Germ Oil, Huile De Carotte ( Carotène) / Carrot Oil, Huile De Son De Riz (-Orizanol) / Rice Bran Oil, Huile De Poisson (Epa-Dha) / Fish Oil, Huile De Bourrache (-Linolénique) / Borage Seed Oil, Levures De Bières (Vitamines B, Cystéine) / Brewer's Yeast, Acerola (Vitamine C) / Acerola, Glycérine / Glycerin, Gélatine / Gelatin, Huile De Tournesol / Sun Flower Oil, Huile De Soja Hydrogénée / Hydrogenated Soybean Oil, E 171, E 172.