បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp

$15.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$10.50
$15.00
51 - 100
$9.75
$15.00
101 - 300
$9.00
$15.00
លេខកូដផលិតផល: RM-Mosquitokiller

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lampPortable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp

A Company You Can Trust

Located in Guangzhou, with our own factories 800 square meters and 80 workers, 10 office staff, Guangzhou Funtogether Trade Co., Ltd is a professional Consumer Electronics manufacturer with advanced technique and management. Our product line is involved air purifier, uv lamp, uv sterilizer, dryer, humidifier, alarm clock, water bottle, mini fan, steam cleaner and so on. We are focus on customer's healthy and high-quality life. We have 9 years experience in toys industry and own high reputation all over the world.

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lampPortable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp

 

Product Name Electric Mosquito Killer Lamp Brand Funtogether
Size 11*11*21.5mm Material ABS
Input DC 5V, 5W Pest Control Type Electric Shock Mosquito-killing Lamp
Function Kill Mosquito+ Killer Insect +lighting MOQ 10PCS

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lampPortable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lampPortable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp 

Electric shock mosquito killer lamp
The new electric shock mosquito killer lamp has no radiation and can be used without plugging in. After turning on, there is no sound, it will not disturb sleep, and it can be used indoors and outdoors.

 

The electric shock mosquito killing effect is more effective than that sucked in through the fan. Larger mosquitoes are difficult to suck in, but the electric shock mosquito killing lamp does not have this problem, and the effect is very fast. The mosquito killing lamp has a safety net. Don't worry about touching it with your hands during use, it's safe to use.

 

USB power supply support-powered by USB, with DC 5V safety voltage. It can be connected to an adapter (not included), a power bank, or any device with a USB port. Suitable for indoor, bedroom, study, toilet, camping tent or other enclosed environment.

 

Portable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lampPortable outdoor anti mosquitos killing led bulb trap usb rechargeable electric mosquito killer lamp