បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Siroflo S01 Bluetooth Sports Earphone - Black

$34.34 មានតែ $32.62 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1392

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features
Enhanced Comfort: 
It features ergonomically designed flexible ear hooks with gel flex silicone earbuds to ensure your headphone stay comfortably firm in place and guarantee fatigue free ears and tangle free comfort. This wireless earphone works best for indoor and outdoor sports, like running, jogging, walking, bicycling etc.
High Compatibility And Stable Signal: Latest Bluetooth 4.1 technology supports HFP, HSP, AVRCP and A2DP profiles, and connect seamlessly with all Bluetooth enabled wireless devices devices up to 52 feet away. It can connect simultaneously two Bluetooth smart phones including iPhone, iPad, Android cell Phones, Windows Phones. Ensure more stable signal transmission. 
Superior High Fidelity Sound: 
The advanced AIROHA chip transmits high quality, richer and more natural sound. It allows superior audio performance in musics and calls. It features CVC noise cancellation.
Extra-Long Running Time:  
Work-time up to 10 hours, charge time up to 2 hours, stand-by time up to 315 hours. 220mAh battery capacity.
100 Percent Satisfaction Or Money Back Guarantee:  
Risk free purchase. No questions asked! Note: the earphone features sweat proof design. Yet avoid exposure to water over a prolonged period of time.