បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Slim Cream TYJR,Fat Burner Cellulite Removal Cream Weight Loss Slimming Creams Leg Body Waist Effective Anti Cellulite Fat Burning Best Weight Loss Cream and Slimming Cream

$10.00 មានតែ $8.50 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: CHH 001223

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product description

Item Type : Slimming Cream
Net: 60g
How to use:
Morning, you can apply proper amount of the Slimming Cream on body where you want and then gently massage until fully absorbed.
Evening, after shower, you can apply proper amount of the Slimming Cream on body where you want to stay 10-15minutes and then massage 30 seconds for double effects.
Weight Loss Slimming Cream Note:
1. External using this sliming massage cream.
2. It is normal performance when having a slight fever in part because of fat burning by drugs, can disappear after a few hours.
3. Pregnant women are forbidden.
4. Stored in cool dry place.