បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី

Smart Vacuum Insulated Water Bottle with Automatic LED Temperature Display, Large Flask 500 ML Stainless Steel Drinking Cup

$15.00 មានតែ $14.55 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (1 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: CHH 001224

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Product Description

Smart Water Bottle With Reminder To Drink Water Stainless Steel Water Bottle LED Temperature Display Vacuum Flasks

 

Gently touch the cap to understand the water temperature inside the bottle

Excellent cold and hot insulation effect,keep water hot/cold for 12~24 hours.
 
Buckled silicone waterproof design, inverted without leaking, life is more convenient

500ml  High capacity,best choice for ,office and outdoor travel.

This product is a smart thermal cup with digital LED display, which made from high quality stainless steel material for 
 
durable and long lasting use. It can displaying the temperature of the water.
 
Capacity: 500ml

Color: as pictures