បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Supermood Beauty Sleep Overnight Rejuvenating Capsules (70 Capsules)

These wonder capsules contain all you need for total beauty recovery, while you sleep. Collagen is essential for the body for multiple reasons. It nourishes, moisturizes and keeps the cell functions healthy. With added vitamin C, we make sure the collagen

$70.00 មានតែ $67.90 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$49.00
$70.00
51 - 100
$45.50
$70.00
101 - 300
$42.00
$70.00
301 - 500
$38.50
$70.00
លេខកូដផលិតផល: LBN00432

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  These wonder capsules contain all you need for total beauty recovery, while you sleep. Collagen is essential for the body for multiple reasons. It nourishes, moisturizes and keeps the cell functions healthy. With added vitamin C, we make sure the collagen is absorbed properly and your body gets the best possible benefits.

  Hyaluronic acid is usually used in topical products, but we added this super ingredient also into edible format! That is why these little are capsules are like tiny time machines, that turn back the clock. The combination of these selected ingredients gives you a beautiful glow as you wake up.

 • Product Details
  Brand:
  Supermood
  Range:
  Beauty Sleep
  Directions:

  For adults 1-4 vegetarian capsules daily. Recommended daily dose should not be exceeded. This supplement does not replace a healthy diet or balanced lifestyle. Not suitable for children.

  Ingredients:

  Hydrolyzed marine collagen, L-ascorbic acid, Hyaluronic Acid from rooster comb, Zinc citrate, Capsule (hydroxypropyl methylcellulose), D-biotin.

  Volume:
  75 Caps