បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Supermood Youth Glo Radiance Capsules (70 Capsules)

For adults 2 vegetarian capsules daily. Recommended daily dose should not be exceeded. This supplement does not replace a healthy diet or balanced lifestyle. Not suitable for children.

$81.25 មានតែ $78.81 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
20 - 50
$56.87
$81.25
51 - 100
$52.81
$81.25
101 - 300
$48.75
$81.25
301 - 500
$44.69
$81.25
លេខកូដផលិតផល: LBN00441

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

 • Description

  Supermood Youth Radiance Capsules contain fish collagen, which promotes strong and hydrated skin and helps it appear firmer, smoother, and more elastic. After the age of 25, the body begins to lose its ability to create new collagen. The lack of new collagen leads to a range of skin-aging symptoms, such as wrinkles, fine lines, and sagging skin.

  Radiance capsules also contain biotin that helps to maintain healthy skin, hair, and mucous membranes. Vitamin C contributes to the normal production of collagen for the normal functioning of the skin. Glutathione is the most important molecule of the body, but the amount of it produced decreases naturally with age.

 • Product Details
  Brand:
  Supermood
  Range:
  Youth Glo
  Directions:

  For adults 2 vegetarian capsules daily. Recommended daily dose should not be exceeded. This supplement does not replace a healthy diet or balanced lifestyle. Not suitable for children.

  Ingredients:

  Hydrolysed marine collagen Capsule (hydroxypropyl methylcellulose) L-ascorbic acid Zinc citrate D-biotin.

  Volume:
  75 Caps