បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

TCM SCAR AND ACNE MARK REMOVAL GEL OINTMENT

30ml Acne Scar Removal Cream Skin Repair Face Cream Acne Spots Acne Treatment Blackhead Whitening Cream Stretch Marks TSLM2

$15.00 មានតែ $14.55 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (4 អ្នកប្រើ)
20 - 50
$10.50
$15.00
51 - 100
$9.75
$15.00
101 - 300
$9.00
$15.00
301 - 500
$8.25
$15.00
ផលិតផល SKU: KS001001

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Description:

✪ Mainly applicable:

Pit caused by acne , pimple scar, insect bites mark, rub mark and so on;effectively help to remove :burns, cuts, operation mark and the mark the influence the beauty

 

✪How to use:

Use it twice daily. Clean the affected part or wounds before use, polish with a hand towel Hot compress 3 to 5 minutes

then take the appropariate amount of cream to apply on the affected area gently massaging until absorbed.

 

✪Attention:

Please store in cool and dry places, keep away from children, and avoid misuse. For external use only. Do not use on broken skin.

Specifications:

✔ NATURAL, SAFE: The Ultimate Scar Remover Cream is made up of all herbal materials namely: Centella Asiatica, Glycerin, , Molecular, Weight Heparin, Ginseng, White Tea, Rhodiola ,100% Proven Safe, Effective, No Skin Discoloration, No Side Effects

✔ Use the advanced scar and acne mark removal and repairing technology.It is easy to penetrate the cortex, soften the scar tissue, promote the skin's natural renewal and healing, quickly heal the scars

✔ Effectively help to remove: burns, cuts, Acne Scars ,operation mark and the mark that influence the beauty

✔ The acne scar cream also has the anti-inflammatory, bacteria elimination, beauty and skin nourishing, scar and acne mark removal, and makes the skin smooth, soft, beautiful and texture.

✔ Perfect for All including Sensitive, Oily, and Thin Skin. Kids and Adults. Scar Reduction Therapy. Erase Keloid Scars

Package Included:

1 x Scar Removal Cream 30g(NOT included Box)

Notes:

How to combined orders

 

When you want to order different items together in my store .

 

Choose what you want , and click "Add to cart" instead of "Buy it now" .

 

Go ahead to next item , click "Add to cart" again. Keep doing this until all the items are in the "Cart" .

 

Click the "Cart" , which on the top right of web , you can make one-time payment for all of the items.

 

Due to the difference between different monitors, the pictures may not reflect the actual color of the item.

 

Compare the detail sizes with yours, please allow 1-3cm error, due to manual measurement.

 

Please leaving a message before you give the bad feedback, if the products have some problems.

 

Thanks for your understandings