បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Thermal Conductivity Meter Diamond Selector - Black

$28.99 មានតែ $27.54 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0498

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Main Features:
● LED lights and audio result indication
● Real diamond, red light, audio indicator will beep
● Simple calibration of different sizes of stones
● Accurate and reliable reading
● Match the loose stone test platform
● Lightweight with easy carrying bag
● Powered by 1 x DC006P 9 V battery ( not included )