បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

Ultrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito Repeller

$25.00 មានតែ $24.25 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (2 អ្នកប្រើ)
  • Order Qty 01pcs
  • Order Qty 50pcs
  • Order Qty 100pcs
  • Order Qty 300pcs
  • Order Qty 500pcs
20 - 50
$17.50
$25.00
51 - 100
$16.25
$25.00
101 - 300
$15.00
$25.00
301 - 500
$13.75
$25.00
ផលិតផល SKU: KS001016

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Ultrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito Repellerasonic Repellent

 

Contact Best Price

MOQ 200 PCS
Can mix color order Yes
What is payment  Alibaba Trade Assurance, HSBC Bank, Western union
In Stock / When time ship Yes, in stock it/ two day ship goods
What is color provide Black, grey, green, red
Warranty Time 1 Year
First Time take the sample Yes, we are like you take the smaple check the quality
What is your best price Pls let me know how many your quantity Order
Can Print Logo Yes, MOQ 100 PCS
Can Custom Package Yes, MOQ 500 PCS
How much ship cost Pls let me know your order quantity
How about the quality We are factory production Strict QC, Ensure the quality of products have no problem

Can vist factory Yes, Welcome vist to us factory
Custom desgin Yes, pls show me your designs information
When time delivery  DHL, UPS, FEDEX delivery time is 3 - 5 working day. by sea/ air delivery time 15-20 days

 

We are a professional seller to Amazon. Custom packaging, custom logo, many pcs of one pack.we have professional service

 

 

 

 

 

Feature:

 

 

The electronic pest repellent is equipped with an intelligent display, and a combination of ultrasonic, electromagnetic, and optical deworming. Compared with other products, the electromagnetic wave provides the ability to penetrate the wall, which results a better effect.Press 3 seconds to power on
Simple to Use: Just plug it into the socket, hold down the power button for 3 seconds, the pest repellent work will work automatically. The intelligent control chip will provide a smart band frequency control between 20KHZ-158KHZ. pest repellent will protect your family from nuisance of pests!
More Intelligent:  pest repellent is controlled by intelligent control chip automatically, which is safe for your families, pets and babies. Our products will only targets at rodents, mouses, bats, squirrels, spiders, roaches, fleas, ticks, flies, wasps, ants, crickets, bed bugs, silkworms, mosquitoes, bees and other small pests.
Wide Applications: The pest repellent can be widely used in home, warehouse, shop, hotel, hospital, office, grain depot, etc. With a coverage of 155000 square inches.

 

 

AS PICTURE 

 

  Ultrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito RepellerUltrasonic Electromagnetic Pest Repellent Electronic Control Smart Rats, Flea, Roaches, Insect Mosquito Repeller