បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Ultrasonic Pest Repeller Pest Control Reject Repellent Anti Mouse Mole Cockroach Mosquito Insect Rodent

$10.00 មានតែ $9.50 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: RM-PestReject

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Pest Repeller Reject Ultrasonic Rejector Mouse Mosquito Rat Repellent Electronic Anti Insect Dropshipping

 
Feature:
 •  This machine should be installed 80-120 cm away from the floor, and no other obstacles around within 1 meter.
 • Easy to Install - Simply plug it in to household power socket vertically. This machine should be installed 80-120 cm away from the floor.  The blue LED light will illuminate, which indicates the device is working. 
 • Working range:  One pest repeller can protect  80-120 Square Meters.  To enhance the performance, please use more than one device in large rooms.Quiet- The ultrasonic waves that this repeller sends are far beyond the hearing range of human-beings.  Enjoy a peaceful & pest-free tight sleep without any concerns for noise.
 • The electronic pest repellent is designed for environmental protection and 100% safe for human. No radiation, no chemicals, non-toxic, no smell and no noise. Just drive pests away without killing them,  an environment-friendly and humane solution to keep the pests away from your home.
 • The pest repellent can be widely used in home, warehouse, shop, hotel, hospital, office, grain depot, etc. 
 • Please be aware that this repeller is for indoor use only.
 
 
Specification:
 • Type: Ultrasonic Pest Repeller
 • Material: ABS
 • Plug Type: EU/US Plug
 • Voltage: AC 90V-250V
 • Frequency: 50-60Hz
 • Power: 5-6W
 • Working Range: 80-120 Square Meters 
 • Ultrasonic repellent frequency: 22-65KHz
 • Operating Temperature: 0-40°/32-104°
 • Size: 9*5.6*5cm/3.54*2.20*1.97 inch (approx.)
USER GUIDE:
1. The repeller should be VERTICALLY installed at 31-47 inches away from the floor. Simply plug it in to an AC 200V (or 100V) power socket. 
The red LED light will illuminate, which indicates the device is working. This repeller should be used indoor only.
2. The repeller covers up to 1200 square feet of space. To enhance the performance, please use more than one device in large rooms.
3. In the first few days of using the repeller, it is normal to see even more pests appear in your home. Do not panic! They are just trying to move out of your home.
4. In order to guarantee the best effect of the device, install the repeller away from sound-absorbing materials such as carpets, floor mats, and curtains as far as possible.
5. Do not clean the device with wet cloth. If necessary, use dry and soft cloth to clean.
6. Do not drop the device or strike it too hard.
7. Suggested room temperature to use the device is 0-40°/32-104°
 
Package Included:
2x Ultrasonic Pest Repeller( Blue light )
2pcs-Blue-Light-Ultrasonic-Pest-Repeller-Pest-Control-Pest-Reject-Repellent-Anti-Mouse-Mole-Cockroach-Mosquito (1)
2_4_2pcs-Blue-Light-Ultrasonic-Pest-Repeller-Pest-Control-Reject-Repellent-Anti-Mouse-Mole-Cockroach-Mosquito-Insect_
 

 

628