បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Wediamond Wireless Bluetooth Headset - Red

$35.54 មានតែ $33.76 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

5.00 / 5 (1 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1411

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Main Features:
Natural noise cancelling:
● Push a button, you can immerse in the pure music world without noise from outside 
Having a backup audio port:
● You can use the audio cable to connect to your phones without worrying about running out of battery
Support mic and hands-free call:
● No need to worry about missing calls when you are away from the phone, you can answer, hang up your calls more freely, smart voice control your headphone via the buttons on the headset 
Fast charging technology:
● Gives you 8 hours long acoustic feast after 2.5h charging whenever you want
Stylish appearance:
● With a high-grade plastic, foldable structure, comfortable earmuffs, adjustable headbands