បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Windows 10 Pro 64Bit English lntl 1PK DSP OEI DVD Version 2004

មានលក់ដុំ និង លក់រាយ Microsoft Software Original License * Windows 10 Pro 64Bit English lntl 1PK DSP OEI DVD Version 2004 (Original OEM Box DVD Package) - FQC-08929 COA_DSP OEI LICENSE

$50.00

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: FQC-08929 ការធានា​: ២ ខែ

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

មានលក់ដុំ និង លក់រាយ Microsoft Software Original License

Windows 10 Pro 64Bit English lntl 1PK DSP OEI DVD

OEM version OEI FQC-08929 INTERNATIONAL ENGLISH

Microsoft Windows 10 on DVD INTERNATIONAL ENGLISH (with the possibility to change the Windows language)

EAN: 885370920932

Often when we hear and read about OEM license we are actually talking about an OEI (Delivery Service Partners Original Equipment Installation).

A license that can be purchased individually to combine it with a PC. The license is linked to the machine and once activated it is possible to reactivate it only on the same PC. The OEI license is a license that must be purchased by the assemblers who will include it with the PC.

The OEI licenses are sold in the DVD package + label with the product key code (commonly called COA).

The support is operated by the PC manufacturer, not Microsoft.

The Windows 10 Pro OEI license allows for a legal downgrade to an older Pro version of Windows (Windows 7 Pro, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Pro). For instructions on how to properly downgrade, just contact the PC manufacturer.

ATTENTION to those who only sell you the COA label, these only label licenses are not original. DSP OEI licenses are sold paired with DVD + sticker, while COA labels alone are not legitimate licenses and as such cannot be resold as legitimate Microsoft software.

With the latest versions of Microsoft's CD or DVD products, additional optical security features are visible on both sides of the disc, near the inner hole and along the outer edge. These features are built into the disc: it is not a sticker. When the disc is turned upside down, the text or numbers are visible as a mirror image on the opposite side.

Windows 10 DSP OEI

 - private individuals can find them in pre-assembled PCs or by buying the DVD + COA box

 - DVD box + COA label with Microsoft OEI contract on the back of the box

 with Windows 10 Pro it is possible to downgrade to a previous version of Windows 10

• ទិញម្ដងប្រើបានរហូតសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ឬ ១កុំព្យូទ័ ក្នុងមួយ Product Key License

• License Online Activate

============

ពិភពបច្ចេកវិទ្យា

Phone Number

•096 445 5556

•099 464 498

============

• ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំតាម Telegram!

• http://m.me/menghorn.tech

• http://t.me/hakmenghorn