បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

License Remote Desktop For Windows Server 2019 RDS RDP CALs Terminal Services CAL Licenses

$29.50

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: R18-05767

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

This listing is for a Remote Desktop Services | Terminal Services Client Access License Key [RDS CAL]
 
 
You can choose between USER CAL or DEVICE CAL as per your requirement.
 
The key and download link will be delivered to your ebay inbox within 12 hours! Usually sent item within 10 minutes.
 
We are selling on eBay for over a decade with 100% customer satisfaction. Please do visit our feedback page on eBay to know what our customers have to say about their purchase experience.
 
License will work with any language on your Server. You can use this license in any country.
 
License will not work with Multi- Point Servers and VLSC.