បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

Wireless Bluetooth Remote Control Aluminum Extensible Phone Camera Tripod Stand - Black

$38.88 មានតែ $36.94 សម្រាប់សមាជិកព្រីមៀម ចូលជាសមាជិកព្រីមៀមអ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើប្រាស់)
លេខកូដផលិតផល: VS1373

ចែករំលែកផលិតផលនេះ​

Features:
1.Three-way head,can be rotated at 360 degrees.
2.Digital camera, mobile phone and Bluetooth can all be used.
3.Made of high quality aluminum alloy.
4.Lightweight,foldable and protable,easy to carry.
5.This tripod can be set up to different height position.

Specifications:
Retractile Height: Approx 34cm 
Working Height: Max 100cm, Min 36cm 
Tube Diameter: Max 16.8mm,Min 7.8mm
Load Bearing: 2KG
Screw: 1/4inch
Selfie Controller Suitable for Android 4.2.2 & above & for iOS 6.0 & above