បច្ចុប្បន្នមាននៅក្នុង

បង្ហាញសាខានៅលើផែនទី
open_with

YOYAplus 3 High Landscape Pram Cart Baby Stroller - Gray Black support

$149.99 មានតែ $142.49 សម្រាប់សមាជិក Premium, ទទួលយក Premium របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

0.00 / 5 (0 អ្នក​ប្រើ)
ផលិតផល SKU: VS0110

ចែករំលែកផលិតផលនេះ

Main Features:
Trolley case design, release mother's hands. Telescopic pull rod, dragging is more labor-saving
One button to close the car, one second to fold, it can be folded and stored with one hand, and it can be easily collected even with a baby
Small size, easy to carry. Lightweight and compact, it doesn't take up space, it can be taken on planes, trains, etc.
● It's easy to switch between sitting and lying down. 98 - 175 degrees backrest can be adjusted freely, comfortable anti-milking milk, also suitable for newborns using
● Intimate details: adjustable telescopic foot drag makes the baby ride more, built-in spring, universal wheel design, effective shock absorption, easy to deal with different road conditions
● High quality aluminum alloy frame, strong and stable, can bear the weight of 65kg adult