មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ផ្សារបោះដុំនិងកម្សាន្ត!

#មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ផ្សារបោះដុំនិងកម្សាន្ត!
នំាមកជូននូវបទពិសោធន៍ថ្មី សំបូរបែប សម្រាប់អាជីវកម្ម គម្រោងផ្សារបោះដុំ ការិយាល័យ ឧទ្យានម្ហូបអាហារនិងទីកម្សាន្ត! ទំនាក់ទំនងជួលទីតំាង ទូរស័ព្ទលេខ៖ (066),(077),(098)-979-123, (011) 450 097។
---
bringing new and exciting experience for leisure and business meetings.

#Website: www.b2bpark.asia
បានបង្ហោះដោយB2B Park នៅ Default Category នៅSeptember 14 2019 at 09:51 PM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif