កិច្ចសម្ភាស៖ លោក ធួន ស៊ីណាន អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មB2BPark

កិច្ចសម្ភាស៖ លោក ធួន ស៊ីណាន អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម B2B Park ពន្យល់អំពី «និន្នាការនៃការវិនិយោគផ្សារទំនើបនៅកម្ពុជា» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍»

Facebook: www.facebook.com/b2bpark
Twitter: www.twitter.com/b2b_park
Linkedin: www.linkedin.com/in/b2b-park-9a3050193
Instagram: www.instagram.com/b2bpark
Website: www.b2bpark.asia
-----
#មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងពិពណ៌!
នំាមកជូននូវបទពិសោធន៍ថ្មី សំបូរបែប សម្រាប់អាជីវកម្ម ការិយាល័យ ឧទ្យានម្ហូបអាហារ និងទីកម្សាន្ត!
ទំនាក់ទំនងជួលទីតំាង ទូរស័ព្ទលេខ៖ 066/077/098-979-123
គេហទំព័រ: www.b2bpark.asia
---
A Creative Commercial Center for Trade and Expo!
Bringing about new and rich experience for businesses, office, food park and leisure!
For leasing inquiries, contact: 066/077/098-979-123
Website: www.b2bpark.asia

#B2BPark #B2BCommerialCenter #WholesalesTrade #Leisure #B2BDigitalPark #Riich
#TradeExpo #ICTandElectronicCenter #CommunityMall
បានបង្ហោះដោយB2B Park នៅ Default Category នៅOctober 08 2019 at 09:56 PM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif