អ្នកជំនាញបង្ហាញសក្តានុពលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម និងពិព័រណ៍B2B Park

ព័ត៌មានស្តីអំពី៖ *ឱកាសក្នុងការពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម*
(លក់ម្ហូបអាហារនិងបើកភោជនីយដ្ឋាន)

ការចែករំលែកគន្លីះជោគជ័យក្នុងវិស័យអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហាររបស់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបានមកចូលរួមជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍B2BPark

Youtube: https://youtu.be/IKyEXaUI_wE

**សម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានបំណងចង់ពង្រីកនិងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មលក់ម្ហូបអាហារនិងភោជនីយដ្ឋានអាចអញ្ជើញមកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយក្រុមការងារយើងបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលអគារពាណិជ្ជកម្មនិងពិព័រណ៍B2BPark

#ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានលម្អិតនិងកក់ទីតាំង៖ 066/077/098-979-123

ទីតំាងអាហារដ្ឋានបែបកំសាន្តនិងលំហែ ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ក្នុងបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មB2BPark បូករួមអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត!!

#B2BPark #B2BCommerialCenter #WholesalesTrade #Leisure #B2BDigitalPark #Riich #TradeExpo #ICTandElectronicCenter #B2BMall
បានបង្ហោះដោយB2B Park នៅ Default Category នៅNovember 25 2019 at 09:17 AM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif