រោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងជំងឺផ្តាសាយប្រភេទថ្មី កូរ៉ូណា ឬ កូវីដ១៩ | Corona virus or Covid-19 virus

រោគសញ្ញាផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងជំងឺផ្តាសាយប្រភេទថ្មី #កូរ៉ូណា ឬ #កូវីដ១៩ | Corona virus or Covid-19 virus
ប្រភព : Sanilesson and Yomidr

មើលវីដេអូបន្ត :https://bit.ly/2WVB41P

Facebook page: https://bit.ly/2WvtJ8P
Instagram : https://bit.ly/3accM7m
Tik Tok : https://bit.ly/2WG4IIb
បានបង្ហោះដោយVannthy Suong នៅ Default Category នៅMarch 31 2020 at 10:35 PM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif