របៀបដាក់លក់ផលិតផល Store Dashboard part II How to create a product

របៀបដាក់លក់ផលិតផល Store Dashboard​ (part II)- How to create a product.
1. របៀបកែព័ត៌មានរបស់ហាង
2. របៀបដាក់លក់ផលិត
3. ការកំណត់និងដាក់តម្លៃបោះដុំ
4. ការបញ្ជូលរូបភាពផលិតផលនិងវីឌីអូ
5. មុខងារបើកអោយមានការលក់បន្ត
-----
ទាញយកតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ៖
?Google Play Store: https://bit.ly/2lRWRqF
?App Store: https://apple.co/2IdtTd5
---
Riich Me help eCommerce business to drive a sales higher.
?Join Us: https://bit.ly/34uBpdH
---
Download it now through:
?Google Play Store: https://bit.ly/2lRWRqF
?App Store: https://apple.co/2IdtTd5
-------------------------------------------------------------
#RiichMe #eCommerce #SocialMedia #SalesManagement #Platform #GooglePlay
បានបង្ហោះដោយVannthy Suong នៅ Default Category នៅJune 23 2020 at 08:40 AM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif