មុខងារបស់​ ePOS (eCommerce Point of Sale -ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មឌីជីថល)

1- គ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ប្រចាំឆ្នាំ
2- គ្រប់គ្រងស្តុកចេញចូល
3- អាចបញ្ចុលមុខទំនិញថ្មីដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រូល
4- ងាយស្រូលព្រីវីក័យប័ត្រ
5- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការធ្វើប្រម៉ូសិន ឬCoupon បញ្ចុះតម្លៃ
6- ប្រព័ន្ធគ្របគ្រងសាខា
7- ប្រព័ន្ធសិក្សាអំពីទំនិញដែលលក់ដាច់បំផុត និងលក់មិនដាច់
8- រាល់ទំនិញរបស់អ្នកត្រូវបានដាក់លក់លើផ្សារឌីជីថលរបស់ Riich
(Riich e-Commerce Platform)
បានបង្ហោះដោយPhou Luch នៅ Default Category នៅJanuary 28 2021 at 08:49 AM  ·  ជាសាធារណៈ

យោបល់ (0)

គ្មានការចូល
gif